May 152014
 

Good advice then, good advice now.

Immanuel of Rome (1261 – 1328)
Be Wary of Hating the Wretch

Be wary of hating the wretch / From envy of foolish men, shy
I’ve seen many times in my life / a giant man choke on a fly.

עמנואל הרומי
היזהר משנאת נקלה

 
הִזָּהֵר מִשִּׂנְאַת נִקְלֶה / וּרְחַק מִקִּנְאַת אִישׁ נָבוּב
רָאִיתִי לִפְעָמִים רַבּוֹת / אָדָם עָנָק נֶחְנַק בִּזְבוּב.
י

Transliteration/תעתיק:

Hizahéir mi-sin’át niqléh / urḥáq mi-qin’át ‘ish navúv
Ra’íti lifʕamím rabót / ‘adám ʕanáq neḥnáq bizvúv.